Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir. "]2020 Yılı Pratik Bilgiler. Aşağıda yer alan pratik bilgiler yeni yılda çıkan mevzuatlara göre sürekli düzenlenmektedir.

(GÜNCEL) yazanlar güncellenmiştir. Diğerlerinin güncellemesi mevzuatları çıktıkça yapılmaktadır.

2020 Yılı Toplu Mevzuat
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda Yer Alan İdari Para Cezaları
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)
Amortismanlar
Binek Otomobil Kiralanmasında Gider Sınırı
Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82)
Asgari Geçim İndirimi
Asgari Ücret
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md)
Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )
Bildirim ve Süreler
Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi
Cenaze Yardımı
Çevre Temizlik Vergileri
Çıraklar İçin Asgari Ücret
Dava Açma Süreleri
Damga Vergisi Oranları
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)
Değerli Kağıt Bedelleri
Değerli Konut Vergisi Oranları
Demirbaş ve Amortisman Sınırı
Dijital Hizmet Vergisi Oranı
Doğum Yardımı
Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı
Emlak Vergisi Oranları
Emzirme Ödeneği
En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343)
Fatura Kullanma Mecburiyeti
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
Form BA – BS
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları
İhbar Bildirim Süreleri
İlçe Listesi
İşçilik Maliyetleri
İş Kanunu (4857) İdari Para Cezaları
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
İşsizlik Sigortası Oranları
İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları
Kapıcı Maaş Hesabı
Kısmi KDV Tevkifat Oranları
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kira Stopajı Oranı
KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konaklama Vergisi Oranı
m2 İnşaat Maliyet Bedelleri
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ( TTK 1530 Md. )
Mesken (Konut Kira) Kira Gelirlerinde İstisna
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (MTV)
Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar
Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu
SGK 4/1A Belge Türleri
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları
SGK Eksik Gün Nedenleri
SGK İşten Çıkış Kodları
SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar
SGK Yemek Muafiyeti
SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)
Taşıma (Ulaşım Bedeli) GV. Muafiyeti Tutarı (GÜNCEL)
TEFE Oranları ( 1994/100 )
Tevkifat Oranları
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)
VUK’da Kanuni ve İdari Süreler
VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler
Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller
Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı
Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)
Yeniden Değerleme Oranı
Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
Yıllık Ücretli İzin
Yurtdışı Gündelikler
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi ( Sınırı )
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi
Zorunlu BES ( Bireysel Emeklilik )
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları (GÜNCEL)
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu İPC Tıklayınız
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları (GÜNCEL)
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Tıklayınız
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İPC Tıklayınız
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)
01 Ocak / 30 Haziran
SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 58,86 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 294,30

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 00,00

(1 Çocuk 500 x 0,0)

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 00,00

(1 Çocuk 250 x 0,0)

(GV Yardımı İstisnasında Çocuk Sınırı Yoktur)

Amortismanlar (GÜNCEL)
VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde Tıklayınız
Binek Otomobil Kiralanmasında Gider Sınırı (GÜNCEL)
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500
Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000
Asgari Geçim İndirimi (GÜNCEL)
Asgari Geçim İndirimi Tutarları Tıklayınız
Asgari Ücret (GÜNCEL)
16 Yaşından Büyükler için 2.943
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Karar İçin Tıklayınız
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL,

– Diğer yerlerde 7.000 TL,

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– 1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,

– 2 numaralı bent için 70.000 TL,

– 3 numaralı bent için 140.000 TL,

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı
TCMB Tebliği İçin Tıklayınız
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (GÜNCEL)
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tıklayınız
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 ) (GÜNCEL)
1-Yıllık

– Alış Tutarı 280.000. TL

– Satış Tutarı 390.000. TL

2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 140.000. TL

3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 280.000. TL

Bildirim ve Süreler (GÜNCEL)
İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm Tıklayınız
Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK) (GÜNCEL)
MÜKERRER

MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer
257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne
uymayanlar için ceza
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 ncı maddelerinde yer alan zorunluluklar
ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360
– 1 Tahsılat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları
veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası 1.800
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi (GÜNCEL)
Adana – Ankara – Antalya – Aydın – Balıkesir – Bursa – Denizli – Diyarbakır – Erzurum – Eskişehir – Gaziantep – Hatay – İstanbul – İzmir – KahramanMaraş – Kayseri – Kocaeli – Konya – Malatya – Manisa – Mardin – Mersin – Muğla – Ordu -Sakarya – Samsun – ŞanlıUrfa – Tekirdağ – Trabzon – Van)
Cenaze Yardımı
Cenaze Yardımı 716,00
Çevre Temizlik Vergileri (GÜNCEL)
Çevre Temizlik Vergileri Tıklayınız
Çıraklar İçin Asgari Ücret (GÜNCEL)
Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve
İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları 1.471,50
Dava Açma Süreleri (GÜNCEL)
Vergi Ceza İhbarnamesine, İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk… Tıklayınız
Damga Vergisi Oranları (GÜNCEL)
Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.) Tıklayınız
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) (GÜNCEL)
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları Tıklayınız
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000,00
Değerli Kağıt Bedelleri (Harçlar) (GÜNCEL)
Noter Kağıtları, Pasaportlar, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Tıklayınız
Değerli Konut Vergisi Oranları (GÜNCEL)
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar Binde 3
7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar Binde 6
10.000.001 TL’yi aşanlar Binde 10
Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 442) (GÜNCEL)
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar 1.400,00
Dijital Hizmet Vergisi Oranı (GÜNCEL)
Dijital Hizmet Vergisi Oranı % 7,5
7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı maddesi ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde.

Doğum Yardımı Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Doğum Yardımı (GÜNCEL)
1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00
Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı
Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı Tıklayınız
Emlak Vergisi Oranları (GÜNCEL)
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için

Normal Oranlar
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda Binde 6 Binde 3
Arazilerde Binde 2 Binde 1
Emzirme Ödeneği
Emzirme Yardımı 180,00
En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343) (GÜNCEL)
Damga Vergisinde 18,00
Diğer Vergilerde 35,00
Fatura Kullanma Mecburiyeti (GÜNCEL)
Fatura Kesme Mecburiyeti 1.400,00
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması (GÜNCEL)
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi Alınmaması Cezaları Tıklayınız
Form BA – BS (GÜNCEL)
Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil) 8.000,00

Geçici Vergi Oranları (GÜNCEL)
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)
15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)
20

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2018 I. Dönemden itibaren)
22

Gelir Vergisi Tarifesi (GÜNCEL)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

22.000 TL’ye kadar % 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası % 40
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) (GÜNCEL)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

22.000 TL’ye kadar % 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27
600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası % 40
Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları
I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01.01.2019-30.06.2019 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

3.284,86 TL ve fazlası 61.50
3.261,35 – 3.284,85 TL arası 51.60
2.974,04 – 3.261,34 TL arası 48.15
2.608,37 – 2.974,03 TL arası 45.20
2.163,68 – 2.608,36 TL arası 39.85
2.163,67 TL ve daha azı 38.75
İhbar Bildirim Süreleri (GÜNCEL)
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta
İlçe Listesi (GÜNCEL)
Türkiye İlçe Listesi Tıklayınız
İşçilik Maliyetleri (GÜNCEL)
Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri Tıklayınız
Normal Personel Ücret Hesaplamaları ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Kapıcı Ücret Hesaplamaları

Emekli Ücret Hesaplamaları

İş Kanunu (4857) İdari Para Ceza Maddeleri (GÜNCEL)
4857 Sayılı Kanun İPC Tıklayınız
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar (GÜNCEL)
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Tıklayınız
İşsizlik Sigortası Oranları (GÜNCEL)
İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1
İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti (GÜNCEL)
Özel Sağlık Sigortası ve BES SGK Muafiyeti Tıklayınız
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler (GÜNCEL)
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Tıklayınız
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (GÜNCEL)
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Tıklayınız
Kapıcı Maaş Hesabı (İşverene Maliyeti) (GÜNCEL)
Kapıcı İşçi İşverene Maliyeti Tıklayınız
Kısmi KDV Tevkifat Oranları (GÜNCEL)
Kısmi KDV Tevkifat Oranları Tıklayınız
Kıdem Tazminatı Tavanı (GÜNCEL)
01/01/2020 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı Tıklayınız
01/07/2020 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı .
Kıdem Tazminatı Tavanı 2003 Yılından Günümüze

1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesi (Kıdem Tazminatı Maddesi)

Kira Stopajı Oranı (GÜNCEL)
Kiralarda Stopaj Oranı (01.01.2007 Tarihinden İtibaren) % 20
KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ile Yurtdışı Gündelikleri Tıklayınız
Konaklama Vergisi Oranı (GÜNCEL)
Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

1 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1,

01 Ocak 2021 tarihinden sonra %2

Yüzde 2
m2 İnşaat Maliyet Bedelleri
2000 – Günümüze Kadar m2 İnşaat Maliyet Bedelleri Tıklayınız
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı (TTK 1530 Md.) (GÜNCEL)
TCMB Tebliği İçin Tıklayınız
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6.600,00
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (GÜNCEL)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Tıklayınız
Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar (GÜNCEL)
Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçları (1 Sayılı Tarife) Tıklayınız
Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları (GÜNCEL)
Taban (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası) 2.943
Tavan (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası) (98.10×7.5×30) 22.072,50
Yıllar İtibariyle SGK Taban ve Tavan Matrahları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları (GÜNCEL)
TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Tıklayınız
Sakatlık (Engelli) İndirim Tutarları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları (GÜNCEL)
– Birinci derece engelliler için 1.400,00
– İkinci derece engelliler için 790,00
– Üçüncü derece engelliler için 350,00
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

…

Çalıştırma yükümlülüğü

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/12/2012-28489)

(1) İşverenler;

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç(Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726)engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu (GÜNCEL)
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrası (a ) ve (b) Bentleri Tıklayınız
SGK 4/1A Belge Türleri (GÜNCEL)
SGK 4/1A Belge Türleri Tıklayınız
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları (GÜNCEL)
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları Tıklayınız
SGK Eksik Gün Nedenleri (GÜNCEL)
SGK Eksik Gün Nedenleri Tıklayınız
SGK İşten Çıkış Kodları (GÜNCEL)
SGK İşten Çıkış Kodları Tıklayınız
SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar (GÜNCEL)
İlgili Bilgiler İçin Tıklayınız
SGK Yemek Muafiyeti (GÜNCEL)
SGK Günlük Yemek İstisnası 5,89
SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi (GÜNCEL)
SMMM – YMM Asgari Ücret Tarifesi Tıklayınız
Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115) (GÜNCEL)
Mükerrer 115. md. Tahakkuktan Vazgeçme 40.TL
Taşıma (Ulaşım Bedeli) GV. Muafiyeti Tutarı (GÜNCEL)
7194 SK/11. Madde – İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 10.TL
TEFE Oranları (1994/100) (GÜNCEL)
Toptan Eşya Fiyat Endeksleri Tıklayınız
Tevkifat Oranları (GÜNCEL)
Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 Tıklayınız
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
6102 Sayılı TTK. İdari Para Cezaları Tıklayınız
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı (GÜNCEL)
Ücret Damga Vergisi Binde 7,59
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352) (GÜNCEL)
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 220
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130
3- İkinci sınıf tüccarlar 67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50
II nci derece usulsüzlükler
1 – Sermaye şirketleri 120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,70
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e) (GÜNCEL)
1/1/2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isa*** eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isa*** eden miras hissesinde 613.582 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL,

1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 290.000 TL için 1 10
Sonra gelen 700.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için 7 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
VUK’da Kanuni ve İdari Süreler (GÜNCEL)
Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler Tıklayınız
VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler (GÜNCEL)
Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler Tıklayınız
Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller (GÜNCEL)
Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller Tıklayınız
Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı (GÜNCEL)
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı 1.400. TL
Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23,00
Yeniden Değerleme Oranı (GÜNCEL)
Yeniden Değerleme Oranı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

Yüzde 22,58
Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (GÜNCEL)
1974 Yılından Günümüze Asgari Ücretler Tıklayınız
Yıllık Ücretli İzin (GÜNCEL)
Kanun No: 6552

Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

…

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”
…

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
Yurtdışı Gündelikler
Yurtdışı Gündelikleri Tıklayınız
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı) (GÜNCEL)
Kanun No. 5766
Kabul Tarihi: 4/6/2008
…
MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt dışı çıkış tahdidi:

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbinYeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı (GÜNCEL)
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi (GÜNCEL)
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız
Zorunlu BES (GÜNCEL)
a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar en geç 1/1/2019,

f) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlar en geç 1/1/2019

tarihinden sonraki ilk ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Pratik Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Sorumluluk kabul edilmez.

Hazırlayan: Şaban ABACI/SMMM Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir.
Bu Linki Görmeniz İçin SupersatForuma Uye Olmanız Gerekmektedir. [/URL]